Call : 086-998-5992
       

บริการฝึกอบรมพนักงานเพื่อความสำเร็จ

ทั้งในและนอกสถานที่ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากแต่ละสาขาอาชีพ

..........................................


Marketing Training


.........................

     ฝึกอบรมด้านการตลาดตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำไปใช้ โดยเน้นปรับแนวคิดให้ทันโลกธุรกิจปัจจุบัน และสร้าง แนวคิดใหม่ๆในการวางแผนการตลาดสมัยใหม่


Leadership Program


.........................

     ปลุกวิญญาณความเป็นผู้นำในตัวคุณให้พร้อมใช้งาน สร้างความมั่นใจ และเสริมทักษะของการใช้ภาษา ในการโน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น


Internal Communication


.........................

     ทุกคน ทุกหน่วยงาน ล้วนต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและถูกต้องที่สุด คอร์สนี้จึงมุ่งเน้น พัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งภาษาพูด และการละลาย พฤติกรรมภายในหน่วยงานหรือองค์กร• การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ ( Digital Marketing )
• การเงินและการบัญชี ( Financial Training )
• ทีมขายกับความท้าทายกับลูกค้า ( Sales Training )
• พัฒนาบุคลิกภาพ ( Personality Improvement )
• พัฒนาด้านการผลิต ( Production Improvement )
• พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ( Leadership Program ) 
• การบริหารคลังสินค้า ( Inventory Management )
• เทคนิคสร้างแรงจูงใจในตัวเอง ( Motivation Yourself )

สร้างแผนฝึกอบรมเฉพาะคุณ โดยวิทยากรชั้นนำ

เพราะโลกธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งรอใคร