ทีมขายกับความท้าทายกับลูกค้า,การตลาดออนไลน์สมัยใหม่,พัฒนาด้านการผลิต

ฝึกอบรมด้านการตลาดตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำไปใช้ โดยเน้นปรับแนวคิดให้ทันโลกธุรกิจปัจจุบัน และสร้าง แนวคิดใหม่ๆในการวางแผนการตลาดสมัยใหม่

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ,การเงินและการบัญชี,เทคนิคสร้างแรงจูงใจในตัวเอง

ปลุกวิญญาณความเป็นผู้นำในตัวคุณให้พร้อมใช้งาน สร้างความมั่นใจ และเสริมทักษะของการใช้ภาษา ในการโน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ทีมขายกับความท้าทายกับลูกค้า,พัฒนาด้านการผลิต,พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

ทุกคน ทุกหน่วยงาน ล้วนต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและถูกต้องที่สุด คอร์สนี้จึงมุ่งเน้น พัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งภาษาพูด และการละลาย พฤติกรรมภายในหน่วยงานหรือองค์กร

เทคนิคสร้างแรงจูงใจในตัวเอง,การตลาดออนไลน์สมัยใหม่,ทีมขายกับความท้าทายกับลูกค้า

การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ ( Digital Marketing )
การเงินและการบัญชี ( Financial Training )
ทีมขายกับความท้าทายกับลูกค้า ( Sales Training )
พัฒนาบุคลิกภาพ ( Personality Improvement )
พัฒนาด้านการผลิต ( Production Improvement )
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ( Leadership Program )
การบริหารคลังสินค้า ( Inventory Management )

เทคนิคสร้างแรงจูงใจในตัวเอง ( Motivation Yourself )

สร้างแผนฝึกอบรมเฉพาะคุณ โดยวิทยากรชั้นนำ

เพราะโลกธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งรอใคร

CONTACT

เริ่มทำงานกับเราวันนี้!